43-190 Mikołów ul. Gliwicka 218, tel. 32 226-43-67, 32 226-44-07, 607 677 347, 607 677 344

gwarancja

Ogólne warunki sprzedaży


Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS), określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez FPH„PROGMET”, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. OWS odnoszą się do wszystkich umów sprzedaży, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej, np. przez zawarcie osobnej umowy w formie pisemnej.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego w FPH„PROGMET” przez Kupującego.
 4. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Ich treść jest dostępna w siedzibie oraz na stronie internetowej FPH,,PROGMET”.

Informacje o towarach

 1. Wszystkie dane techniczne dotyczące oferowanych towarów, dostępne w katalogach i materiałach reklamowych mają charakter informacyjny.
 2. Sprzedawca zapewnia, że oferowane towary produkowane są zgodnie z normami europejskimi i krajowymi, posiadają stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Oferta i zamówienie towaru

 1. Ceny ofertowe są wiążące w okresie podanym w ofercie.
 2. Ceny ofertowe nie zawierają 23% podatku VAT, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. Przedstawiona oferta stanowi jedynie propozycję i zaproszenie do złożenia wiążącego zamówienia.
 4. Złożone przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące zamawianego towaru / usługi, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.
 5. Złożenie zamówienia bez istotnych, pełnych informacji i skutkujące dostawą towaru niezgodnego z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego, nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia towaru i złożenia reklamacji.
 6. Koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjęciu zamówienia. Brak takich ustaleń oznacza, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę, jej wysokość ustala się indywidualnie. Pobrana zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru.
 8. Udzielenie przez Sprzedawcę rabatu wymaga pisemnego potwierdzenia.

Odbiór i dostawa towaru

 1. Gdy odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu.
 2. Gdy towar dostarcza Kupującemu Sprzedawca, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie dokonania rozładunku i ewentualnych usług dodatkowych.
 3. Sprzedawca dostarczając towar pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy, ma prawo uznać, że odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem ilości, jakości oraz zgodności ze złożonym zamówieniem, w momencie jego realizacji i podpisać dokument potwierdzenia dostawy.
 5. W przypadku zastrzeżeń, braków czy uwag, Kupujący zobowiązany jest je wskazać i dokonać właściwych adnotacji na druku potwierdzenia dostawy.
 6. Podpisanie przez Kupującego, druku potwierdzenia dostawy bez zgłoszenia zastrzeżeń, braków czy uwag, oznacza prawidłowe dostarczenie towaru.
 7. Jeśli dokonanie opisanej wyżej kontroli w momencie dostawy jest niemożliwe, osoba odbierająca towar jest zobowiązana sprawdzić przynajmniej jego ilość i brak widocznych z zewnątrz uszkodzeń. Prawidłową kontrolę Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić natychmiast kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej z chwilą rozpakowania towaru i przed rozpoczęciem jego użytkowania. Ewentualne zastrzeżenia powinny być zgłoszone Sprzedającemu bezzwłocznie.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia, jeżeli opóźnienie nie wynika z jego wyłącznej winy. W przypadku towarów niestandardowych, produkowanych na indywidualne zamówienie, Kupujący może odstąpić od umowy, gdy zwłoka w jej realizacji przekroczy 30 dni roboczych.

Informacje o gwarancji

 1. FPH,,PROGMET” udziela na zakupiony towar gwarancji jakości.
 2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne produktu oraz usterki wynikłe z błędów konstrukcyjnych, złego wykonania lub wad użytych materiałów.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktów w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, wymogami i zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania. Uszkodzeń wywołanych wadliwą konstrukcją budynku, w którym są użytkowane oraz wynikających z naturalnego zużycia.
 4. Gwarancja nie obejmuje produktów wymontowanych z miejsca pierwotnego montażu i powtórnie zamontowanych w innym miejscu, chyba że demontaż i montaż zostanie dokonany przez Sprzedawcę (dotyczy regałów jezdnych) lub zgodnie z instrukcją Sprzedawcy (dotyczy pozostałych produktów)

Składanie i załatwianie reklamacji

 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać pisemną informację o ujawnionej wadzie (usterce) na adres lub numer faksowy FPH,,PROGMET”
 2. Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny zasadności zgłoszonej reklamacji i swobodnego wyboru sposobu naprawy.
 3. Wady (usterki) towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym i uznane za zasadne, będą usuwane bezpłatnie.
 4. Serwis gwarancyjny FPH,,PROGMET” dokona naprawy w możliwie najkrótszym czasie, najdalej zaś w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wady (usterki) i udostępnienia produktu do naprawy.

Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze.
 2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu należnej kwoty na konto Sprzedawcy.
 3. W przypadku opóźnienia zapłaty, Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę, poczynając od dnia w którym upłynął termin płatności.
 4. Jeżeli zwłoka w płatności się przedłuża, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji kolejnych zamówień.
 5. W przypadku przekraczającej 15 dni roboczych zwłoki w odbiorze zamówionego towaru niestandardowego, wyprodukowanego na indywidualne zamówienie, (z zastrzeżeniem, że nie jest ona zawiniona przez Sprzedawcę) Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystawienia faktury i żądania zapłaty, tak jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
 6. Jeżeli zwłoka w odbiorze zamówionego towaru przekroczy 30 dni roboczych, Sprzedawca będzie magazynował towar na koszt i ryzyko Kupującego.

Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z przyjęciem zamówienia i jego realizacją ogranicza się tylko do wysokości wartości zamówienia, nie obejmuj szkód dotyczących spodziewanych korzyści, czy utraconego zysku.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanego przez Kupującego celu.

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w chwili zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej wartości towaru.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odebrania niezapłaconego towaru, będącego w posiadaniu Kupującego lub osoby trzeciej, której towar zosta przekazany. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy dostęp do tego towaru i jego odbiór.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie dopuszcza cesji praw wynikających z zawartej umowy lub złożonego zamówienia, na rzecz osób trzecich bez jego pisemnej zgody.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo Sprzedającemu.